WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

 

dzieciol37


Dzień otwarty dla rodziców

 Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w drugi piątek miesiąca w godzinach: 17:00-17:45
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE CZERWIEC

 

I „Niby tacy sami, a jednak inni” - realizacja: 01.06. - 05.06.2020

 • utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka
 • wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości
 • szanowanie odmienności innych dzieci
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego
 • ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
 • rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary
 • utrwalanie stron: prawej, lewej
 • rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i pomysłowości

II „Wakacyjne podróże” -  realizacja: 08.06 - 12.06.2020

 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów
 • kształtowanie logicznego myślenia
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, wyrażanie w pracy plastycznej własnych spo­strzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami
 • poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych
 • wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce
 • pobudzanie pomysłowości i wyobraźni
 • poznawanie charakterystycznych cech lata

III „Pożegnania nadszedł czas” -  realizacja: 15.06. - 19.06.2020

 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata
 • rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie wrażliwości zmysłów
 • zachęcanie do radosnego eksperymentowania, rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczegól­nych pór roku
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia
 • poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach

IV „Sport” - realizacja: 22.06. - 26.06.2020

 • określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków
 • zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscypli­nami sportowymi
 • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do godnego zachowania w sytuacjach zwycię­stwa i porażki
 • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, organizowanie sytuacji wymagających liczenia

Zajęcia z języka angielskiego:

1.At a shop

Vocabulary: bread, milk, cheese, hamster, fruits

I would like to buy…

2.Summer

Sports: gymnastic, cycling, tennis, running, swimming, football, basketball, volleyball

I like…

I don’t like…

3.Holidays

Vocabulary: sea, lake, mountain

What can we do on holidays?

LIBRARY: Ben’s Tale: “The snail and the whale” J. Donaldson

https://www.youtube.com/watch?v=91BeR248WJg

https://www.youtube.com/watch?v=txGrcFdQmHk

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia